Av Josefine Kjellgren, 2021-10-04 08:22

Medarbetarnas produktivitet har varit en fråga av intresse ända sedan den förste hantverkaren tog en hjälpreda under sina vingar för att öka produktionen och intäkterna. Handelns och industrins historia är historien om strävan efter en allt större produktivitet. Bomullsginen, löpande bandet och persondatorn kan alla skrivas in i en historia av innovationer som hjälpt människan att göra mer på kortare tid.

De yrkesmänniskor som idag verkar inom tillverkning och industri ingår också i den historien. Faktum är att vi befinner oss i ett intressant skede när det gäller produktiviteten, särskilt ur ett personalperspektiv:

 • Produktivitet är viktigare än någonsin
 • Medarbetarnas välbefinnande är en avgörande fråga för många organisationer
 • HR-ledare har insett att dessa två faktorer är nära sammankopplade

Nedan kan du läsa mer om dessa tre fakta och vad de kan lära oss om medarbetarnas produktivitet.

Arrow_blue ladda ner checklistan: 9 tecken på att du har problem med dina medarbetares produktivitet

medarbetarnas produktivitet är viktigare än någonsin

Här följer några fakta om det krav på ökad produktivitet som nästan alla företag upplever globalt, särskilt inom tillverkningsindustrin och andra branscher där distansarbete ofta inte är ett alternativ.

 • kunderna ställer högre krav. Stormarknaderna och de stora e-handelsaktörerna i kombination med en kultur präglad av omedelbar tillfredsställelse som ständigt drivs på via internet har lett till att konsumenter och andra kunder i mindre utsträckning orkar vänta på att få sina behov eller önskemål uppfyllda.
 • budgetarna är stramare. En priskapplöpning nedåt, kunder som kräver större värde, ökad konkurrens, minskade resurser till följd av pandemin och flera andra faktorer har tvingat många företag att dra åt svångremmen. En rapport från Gartner som publicerades 2020 indikerade att ekonomicheferna drastiskt drog ned på kostnaderna till följd av pandemin. Vissa minskade utgifterna med så mycket som 25 procent det aktuella året. Om du jobbar med en mindre budget än tidigare är du alltså inte ensam. Men om ditt företag är som de flesta av era konkurrenter kan ni inte heller låta resursproblemen stoppa er från att producera.
 • det är svårare att få tag på personal. Att regelbundet få nya duktiga medarbetare till arbetsplatsen har alltid varit en utmaning, men sedan covid-19-pandemin tog sin början behöver du kanske hantera hälsorelaterade bekymmer och farhågor utöver de vanliga problemen. Enligt en enkät från PricewaterhouseCoopers är 80 procent av de verkställande direktörerna oroliga för kompetensbrist. De konsumentkrav ett företag har att uppfylla försvinner ju inte heller bara för att det är brist på arbetskraft.

Punkterna ovan är bara ett axplock av en rad faktorer som alla pekar mot samma slutsats. Organisationerna står inför utmaningen att göra mer med mindre. Och det betyder att medarbetarnas produktivitet måste vara så hög som möjligt. När varje arbetstagares insats maximeras kan ni göra mer med mindre.

medarbetarnas välbefinnande högt prioriterat för de flesta organisationer

Samtidigt lever vi i helt andra tider än när bomullsrensningen mekaniserades eller de första produktionslinjerna infördes i den industriella revolutionens kölvatten. Den tidens arbetstagare och deras företrädare kämpade för bättre arbetsförhållanden – en kamp som på många håll fortsätter än i dag. De flesta av dagens arbetsgivare inser dock att det är positivt för alla om arbetstagarna mår bra.

Här följer några exempel på varför arbetstagarnas välbefinnande prioriteras av de flesta moderna företag:

 • arbetstagare som mår bra har högre närvaro. Anställda som har möjlighet att ta hand om sin psykiska och fysiska hälsa kan i större utsträckning jobba regelbundna pass för företaget. Det är bra för produktiviteten, och minskar risken för inkonsekvenser i arbetet. Studier av hälsan hos australiensiska arbetstagare har t.ex. visat att anställda med vacklande hälsa frånvaroanmäler sig upp till 9 gånger så ofta som friska arbetstagare. Och amerikanska folkhälsomyndigheten (CDC) har noterat att kvinnor som lider av fetma i genomsnitt har upp till en vecka fler sjukdagar än andra kvinnor.
 • medarbetare som trivs stannar längre. När arbetsmoralen är hög och trivseln god minskar personalomsättningen. Eftersom det kostar mer att anställa en ny är det givetvis även positivt för slutresultatet. Dessutom är dina beprövade, erfarna medarbetare i allmänhet mer produktiva än någon som fortfarande håller på att lära sig jobbet.
 • ditt rykte som arbetsgivare påverkas av hur du tar hand dina anställda. Ditt employer brand är som ett pass du behöver ha med dig på varje rekryteringsresa; ett gott anseende som arbetsgivare är ofta en förutsättning för att kunna locka till sig duktiga medarbetare. Är ditt arbetsgivarvarumärke svagt kan du hamna efter i konkurrensen.
 • medarbetarnas välbefinnande är en populär förmån. Förmåner som friskvård och möjlighet till en god balans mellan arbete och fritid är inte längre förbehållna chefer och ledning. Till och med inom tillverkningsindustrin och liknande branscher är det numera ofta fler arbetssökande som undrar hur en viss anställning kan förbättra deras liv och färre som enbart fokuserar på lönen. Enligt en studie från Randstad anser 62 procent av ledarna inom HR att ett friskvårdsprogram är extremt viktigt eller mycket viktigt för att attrahera talanger.

Som du ser tar du indirekt tag i en rad faktorer kopplade till produktiviteten när du börjar arbeta med dina medarbetares välbefinnande. Det handlar om faktorer som närvaro, arbetsmoral och företagets förmåga att rekrytera och behålla rätt personal. Men kopplingarna mellan medarbetarnas välbefinnande och produktiviteten är ännu mer komplexa.

sambandet mellan medarbetarnas välbefinnande och produktiviteten

Låt oss gräva lite djupare i ämnet och försöka kasta ljus över exakt hur medarbetarnas välbefinnande påverkar produktiviteten. Vi har samlat statistik kring arbetstagarnas välbefinnande som tagits fram genom forskning utförd av organisationer i flera länder. Nedan presenterar vi dessa fakta och hur de kan kopplas till produktiviteten.

fysisk hälsa främjar produktiviteten

fakta: Forskare från Brigham Young University, Center for Health Research vid Healthways och Health Enhancement Research Organization har tittat på hur arbetskraften påverkas av vanor som främjar fysisk hälsa. Här är några av deras resultat:

 • Hälsosamma matvanor ökade sannolikheten för en bättre arbetsprestation med 25 %
 • Träning minst tre gånger i veckan korrelerade med en 15-procentig ökning av sannolikheten att prestera bättre på jobbet
 • Bland arbetstagare som åt bra och motionerade var risken för frånvaro 27 % lägre

direkt koppling till produktivitet: När medarbetarna mår fysiskt bra kan de i allmänhet arbeta snabbare, effektivare och längre. Tänk på det här: Hur effektivt kan man egentligen lösa en uppgift om man samtidigt försöker hantera ett migränanfall, har problem med magen eller ont i ett ben? Det gäller för de allra flesta människor att vår uppmärksamhet, motivation och arbetsförmåga försämras när vi har problem med hälsan.

lärdomar för arbetsgivare: Fundera på hur du kan ge medarbetarna stöd i att ta hand om sin hälsa. Du kan t.ex. erbjuda friskvårdsförmåner eller friskvårdsprogram, uppmuntra medarbetarna att ta pauser och röra på sig eller erbjuda hälsosamma mellanmål eller måltider på arbetsplatsen.

lyckliga medarbetare är mer produktiva

fakta: I en studie från Oxford fann man att arbetstagare som uppgav att de var lyckliga var 13 procent mer produktiva än de som sa sig vara nedstämda eller inte särskilt lyckliga.

direkt koppling till produktivitet: Människor som är lyckliga tenderar att ha lättare att fokusera på det de gör. De kan också vara mer motiverade, särskilt om de är nöjda med sitt jobb. Det innebär att de vill vara på arbetsplatsen, och en god prestation säkerställer ju att de kan stanna kvar och dra fördel av t.ex. befordringar, löneförhöjningar eller bonusar.

lärdomar för arbetsgivare: Det finns inget magiskt sätt att göra människor lyckliga. Men du kan underlätta för medarbetarna att ta hand om sig själva så att de mår bättre. Exempelvis kan du erbjuda flexibla arbetstider så att medarbetarna kan ta vara på möjligheter utanför arbetet eller ta hand om personliga problem. Andra exempel är utbildningsförmåner som ger möjlighet att utvecklas eller umgängesmöjligheter som främjar sammanhållningen och skapar en trevligare arbetsmiljö.

obehandlad psykisk ohälsa minskar produktiviteten

fakta: American Psychiatric Association noterar att en depression som inte uppmärksammas kan leda till en produktivitetsminskning på så mycket som 35 procent hos en arbetstagare. Runt 80 procent av personer med diagnostiserad psykisk ohälsa rapporterar dock en förbättrad arbetsprestation sedan de fått behandling med terapi, läkemedel eller andra metoder.

direkt koppling till produktivitet: Psykisk ohälsa – oavsett om den är diagnostiserad eller ej – kan ha en enorm inverkan på kognitiva funktioner som minne, kritiskt tänkande och fokus. Om dessa funktioner inte är på topp kan arbetstagaren få svårt att koncentrera sig på uppgiften. Psykisk ohälsa kan också ge fysiska symtom som trötthet som också kan inverka negativt på medarbetarens produktivitet. Lägg till det faktum att det är svårt att fokusera på eller orka bry sig om vardagliga ting som arbete när man är deprimerad eller har ångest, och det blir tydligt att den psykiska hälsan är en enormt viktig faktor för produktiviteten.

lärdomar för arbetsgivare: Fundera över hur du kan hjälpa dina medarbetare att ta hand om sin psykiska hälsa. Program där medarbetarna kan få hjälp är bara ett alternativ. Mycket av det du kan göra för att medarbetarna ska trivas bättre på jobbet hjälper dem också att förebygga problem med psykisk ohälsa.

stressade medarbetare är inte produktiva

fakta: I en enkätundersökning från Yale University fann man att nästan 30 av arbetstagarna upplever stress som är specifikt kopplad till arbetet.

direkt koppling till produktivitet: Negativ stress, oavsett orsak, kan påverka både den fysiska och den psykiska hälsan. Kronisk stress är särskilt problematisk. Om dina medarbetare regelbundet blir stressade av sitt arbete kan de både må sämre och bli sämre på att tänka. Som diskuterats ovan gör det skillnad för hur produktiva du kan förvänta dig att de ska vara. Om stressnivåerna blir så höga att medarbetarna riskerar bränna ut sig kan de ge upp helt. Då kommer de till jobbet mest för att stämpla in, och orkar inte längre bry sig om hur mycket de faktiskt får gjort.

lärdomar för arbetsgivare: Var medveten om stress på arbetsplatsen och hur era processer och er företagskultur eventuellt bidrar till problemet. Självklart vill du lägga ribban högt för dina medarbetare och hjälpa dem att utvecklas så långt det bara går. Samtidigt kan du minska den onödiga stressen på arbetsplatsen genom att ta dig tid att se till att era mål är realistiska samtidigt som de innebär en utmaning, att du har rätt person på rätt plats i organisationen, att kommunikationen är öppen och tydlig och att du tar hänsyn till vem som passar in i teamet när du rekryterar nya medarbetare.

har ditt företag problem med medarbetarnas produktivitet?

Alla arbetsgivare bör ta hänsyn till medarbetarnas välbefinnande, men det är inte alla organisationer som har produktivitetsproblem idag. Du kan inte åtgärda ett problem om du inte vet att det finns. Därför är det viktigt att göra en bedömning av huruvida medarbetarnas produktivitetsnivå är rimlig. Du kan exempelvis fundera över följande frågor:

 • Är kunderna nöjda med våra produkter och tjänster?
 • Tjänar företaget pengar och ligger arbetskraftskostnaderna i linje med dina förväntningar?
 • Klarar du att uppfylla mål och krav med din nuvarande personalstyrka?
 • Lever varje team eller medarbetare upp till de krav du ställer på dem?

Frågorna ovan kan ge goda indikationer på hur det står till med produktiviteten, men det finns fler faktorer att undersöka. Vi har sammanställt en lista med nio tecken som tyder på att du kan ha problem med medarbetarnas produktivitet. Använd gärna den för att upptäcka eventuella problem på ett tidigt stadium så att du kan vidta åtgärder innan de växer sig större.

ladda ner checklistan

kommentarer