Av Joacim Bratt, 2021-12-06 14:32

Pandemins påverkan på logistiksektorn har varit särskilt betydande, med lokala nedstängningar, stängda gränser och störningar i tillverkningen som gett ringar på vattnet i hela branschen. Det råder dock inga tvivel om att logistiksektorn har förutsättningar att blomstra i det ”nya normalläge” som uppstått efter pandemin.

Undersökningar visar att den ökande efterfrågan på viktiga basvaror väntas driva upp värdet på marknaden från 2,7 miljarder dollar (2,4 miljarder euro) 2020 till 3,2 miljarder dollar 2021. Men för att dra fördel av kommande möjligheter behöver företagen ha tillgång till kvalificerade medarbetare och för det krävs HR-processer som är så effektiva och pålitliga som möjligt.

Nedan följer fyra exempel på hur samarbete med ett bemanningsföretag kan hjälpa dig att nå dessa mål och ta dig an de utmaningar företaget står inför.

outsourca vissa HR-uppgifter

Många små och medelstora företag i logistiksektorn har ingen specialiserad HR-avdelning. En enda person tar hela HR-ansvaret, och måste samtidigt tänka på ekonomi, försäljning, den dagliga driften och alla de andra processer som ingår i att driva ett företag.

Om du känner igen dig i den beskrivningen kan du ha mycket att vinna på att outsourca några av de mest krävande och tidsslukande HR-uppgifterna till ett erfaret bemanningsföretag. Det reducerar inte bara arbetsbördan och stressen utan ger dig också mer tid för kärnverksamheten.

Du upplever kanske en oro över det kostnadsåtagande som det innebär att anlita ett bemanningsföretag, men tillvägagångssättet kan leda till besparingar eftersom du blir mer effektiv.

kostnadseffektivitet

För små och medelstora företag som enbart är inriktade på att överleva i dagens miljö är det högsta prioritet att hålla kostnaderna under kontroll. Ett samarbete med ett bemanningsföretag kan framstå som ännu en i raden av kostnader, men det kan faktiskt hjälpa dig att spara pengar genom att hela HR-funktionen effektiviseras.

Genom att optimera bemanningsprocesserna kan du spara pengar på följande sätt:

  • Övertidskostnaderna minskar, eftersom du står bättre rustad att öka personalkapaciteten i takt med den fluktuerande efterfrågan.
  • Du undviker hög personalomsättning, eftersom bättre identifiering, introduktion och upplärning av kandidater minskar risken att de lämnar företaget.
  • Produktivitetsbortfallet i samband med befintliga medarbetares frånvaro eller ledighet minimeras.
  • Du kan anlita tillfällig personal när du har kortsiktiga behov, och undviker därigenom kostsamma tillsvidareanställningar.

Ladda ner vår bemanningsguide för att lära dig mer om våra olika bemanningslösningar.

ladda ner guiden

flexibilitet

Dagens logistikföretag verkar i föränderliga, oförutsägbara tider. För att lyckas i den här miljön måste du ha flexibla processer inom HR och bemanningsplanering. Du måste ha tillräcklig anpassningsförmåga för att kunna svara på marknadstrenderna, oavsett om du behöver utöka kapaciteten när efterfrågan plötsligt ökar eller skära ned när det blir oväntat lugnt.

Ett flexibelt förhållningssätt till bemanning kan hjälpa dig att lyckas under rådande förhållanden. Genom att samarbeta med ett bemanningsföretag får du tillgång till tillfällig personal – en kategori vars andel av arbetskraften växer i nuläget.

Det finns också många fördelar med särskilda lösningar som skiftplaneringsverktyg, som kan visa sig ytterst användbara under era mest hektiska perioder.

snabba leveranser

När du plötsligt får en oförutsedd möjlighet som inte kommer att dyka upp igen måste du kunna reagera snabbt. Det är inte alltid så lätt om du själv, utan extern hjälp, bär hela ansvaret för företagets HR-funktion.

Om du har ett omedelbart behov av personal, oavsett om det är på permanent eller tillfällig basis, kan du få den arbetskraft du behöver så snabbt som möjligt genom att outsourca viktiga uppgifter som identifiering och intervjuer av kandidater och introduktion av nya medarbetare.

En HR-partners stöd kan vara särskilt värdefullt i unika situationer där du t.ex. behöver skaffa arbetstillstånd för utländska arbetstagare eller erbjuda skräddarsydd utbildning för en viss roll, t.ex. som truckförare.

Vill du veta mer om hur ett bemanningsföretag skulle kunna hjälpa dig att optimera dina HR-processer och därmed dina möjligheter att attrahera och rekrytera rätt logistikmedarbetare? Ladda ner vår bemanningsguide och lär mer om hur Randstad kan hjälpa dig.

ladda ner guiden

kommentarer