Av Josefine Kjellgren, 2021-03-30 08:14

En av de mest värdefulla egenskaper en ledare kan besitta är förmågan att under svåra tider anta utmaningen att själv agera föredöme för andra.

Oväntade kriser – covid-19 ligger nära till hands som exempel – understryker vikten av att ledare och chefer kan visa starkt ledarskap och hjälpa sina medarbetare att hantera stress och osäkerhet. Under perioder med prövningar lär ni er nya saker och förfinar färdigheter ni redan besitter, så att företaget efter den svåra tiden är bättre rustat för framgång. För när allt kommer omkring finns det ju alltid nya utmaningar att ta sig an och nya möjligheter att ta vara på.

Hur gör man då för att utöva ett gott ledarskap, hålla medarbetarna informerade och se till att de fortsätter vara produktiva, även när tiderna är som svårast?

var ärlig och öppen

Ditt företag kommer med all sannolikhet att gå igenom många prövningar under årens lopp. Vissa kommer att påverka hela er bransch eller till och med hela världsekonomin, medan andra kommer att vara specifika för ditt företag.

Oavsett vilka hinder ni står inför är det alltid bäst att vara helt ärlig och öppen gentemot medarbetarna när det gäller företagets situation och den viktiga roll varje individ spelar för företagets framgång.

Det är t.ex. helt acceptabelt att erkänna att du inte vet allt, och det är av största vikt att du alltid ger en rättvisande bild av hur det går för företaget. När chefer är öppna och tydliga mot medarbetarna bidrar det till ökad tillit, vilket kan vara avgörande för hur ni presterar i tider av motgångar.

Det kan vara lättare att uppnå denna ärliga och öppna kommunikation om du har stöd av en särskild kommunikationsplan under kriser. Det finns de som menar att det inte går att kommunicera för mycket under perioder när organisationen och dess medarbetare befinner sig under stor press. Genom att ge medarbetarna så mycket information som möjligt om företagets situation och omständigheter ser du till att alla har samma uppfattning om läget, samtidigt som du visar var och en av medarbetarna hur de kan hjälpa företaget genom den tuffa perioden.

föregå med gott exempel

Anställda ser till sina chefer för vägledning om hur de bör uppföra sig och utföra sitt arbete, så det är avgörande att du är en god förebild, inte bara i ord, utan också i handling.

De starkaste ledarna förkroppsligar de värden de vill se hos sina följare. Kort sagt: du måste föregå med gott exempel.

Ett värdefullt sätt att tillämpa detta under tider av osäkerhet är att se till att du utstrålar lugn. Du kan göra detta genom att:

  • Använda ett tydligt, kontrollerat språk så att du når fram med rätt budskap till medarbetarna och skapar trygghet för de som är oroliga
  • Skapa rutiner som ger en känsla av struktur och främjar psykiskt och känslomässigt välbefinnande
  • Undvika att stämpla vissa arbetssätt eller personer som ”fel” eftersom det kan skapa känslor av utsatthet och oro

använd tekniken

Den digitala omställningen har haft stor påverkan på HR- och bemanningsområdet de senaste åren. Moderna företag har fått större möjligheter att dra fördel av tekniken när de navigerar genom perioder av osäkerhet.

Ett av de tydligaste exemplen på hur tekniska innovationer kan hjälpa dig i ditt ledarskap är möjligheten att hålla regelbunden kontakt med medarbetarna, även om de arbetar på olika platser eller på distans.

Tack vare videokonferenser och snabbmeddelanden är det lättare än någonsin hålla kontakten, vilket är avgörande för den som lägger stor vikt vid samarbete och spridning av kunskaper och bästa praxis. En stark sammanhållning mellan kollegor och chefer på alla nivåer i verksamheten kan vara nyckeln till framgång under tider med svåra utmaningar.

var flexibel i din ledarstil

Det finns olika ledarstilar, med olika potentiella fördelar och resultat för medarbetarna och företaget. Här följer några exempel:

  • Relationsinriktat ledarskap: Här läggs stor vikt vid tillit och harmoni, vilket kan bidra till att människor känner sig uppskattade och inkluderade under osäkra tider.
  • Coachande ledarskap: En strategi där medarbetarna ges meningsfulla, relevanta mål i syfte att skapa motivation och öka engagemanget och produktiviteten.
  • Visionärt ledarskap: Denna stil ger en känsla av riktning och samhörighet genom att identifiera ett långsiktigt mål som hela verksamheten arbetar mot.

När företaget står inför en period av osäkerhet och medarbetarna väntar sig ett starkt ledarskap kan din förmåga att växla mellan olika stilar och att välja rätt angreppssätt för det rådande klimatet bli avgörande.

Med en sådan flexibilitet kan du föregå med rätt exempel för dina medarbetare och hjälpa dem att prestera extra väl när företaget behöver det som bäst.

integrera motståndskraft och återhämtningsförmåga i strategin

Bland det viktigaste en företagsledare kan göra för att förbereda verksamheten för perioder av osäkerhet är att göra motståndskraft och återhämtningsförmåga till grundstenar i affärsstrategin. Svårigheter – förutsedda eller oförutsedda – kan alltid uppstå och utsätta organisationen för risker. Det är därför klokt att så noggrant som möjligt planera för motgångar.

Var proaktiv i planeringen, och överväg ett brett spektrum av scenarier och hur du skulle hantera dem. På så sätt förbereder du snabba, effektiva svar på olika utmaningar och slipper kämpa för att hålla jämna steg med en snabbt föränderlig utveckling.

Om du bygger in motståndskraft i strategin blir det också lättare att skydda era centrala intäktsflöden och upprätthålla varumärkeskommunikationen i kristider. Om du vill veta mer om hur du kan integrera motståndskraft i din affärsstrategi, ladda ner vår guide.

ladda ner guiden

kommentarer