Av Malin Karlsson, 2020-01-10 08:05

Vi lever i en värld som blir allt mer digitaliserad. Artificiell Intelligens, robotisering och automatisering är ett fåtal av de begrepp som det talas om kommer att prägla framtidens arbetsmarknad. Det förutspås också att en del jobb kommer att försvinna helt inom ett par år som ett resultat av digitaliseringen.

En industri det talas mycket om i detta sammanhang är ekonomisektorn, där flera av de enklare, mer rutinartade arbetsuppgifterna är på väg att bli helt automatiserade då de kan hanteras av datorprogram. Vad innebär egentligen detta? Är det några jobb som ligger i riskzonen att helt försvinna till förmån för utvecklingen, och vilka krav ställer detta på morgondagens arbetstagare och arbetsgivare? Malin Karlsson, Director för kompetensområdet Randstad Finance som specialiserar sig på rekrytering av kompetenser inom ekonomi, delar med sig av värdefulla insikter baserat på sin erfarenhet av branschen.

Arbetsuppgifter som är lätta att automatisera ligger absolut i riskzonen att helt försvinna för att det helt enkelt är mer effektivt, menar Malin. Här handlar det framför allt om tjänster såsom ekonomiassistenter och roller som rör reskontra, betalningshantering och liknande.

Innebär detta att jobben inom sektorn blir färre eller kommer andra kompetenser att efterfrågas? Både ja och nej, svarar Malin.

Det går inte att bygga samma volym med alla typer av tjänster, rådgivning som ett exempel är ju specialiserat av en anledning. Att en del tjänster kommer att automatiseras och allt eftersom elimineras kommer att öppna upp för att andra kompetenser efterfrågas, men det är inte ett ett-till-ett förhållande där tio eliminerade ekonomiassistenttjänster kommer att leda till att efterfrågan på rådgivare ökar med tio. Däremot kommer nya roller att uppstå och tjänsterna inom sektorn blir totalt sett inte nödvändigtvis färre.

Det råder även en viss endimensionalitet i diskussionen om vilka kompetenser som kommer att efterfrågas, menar Malin.

Något man ofta glömmer i det här sammanhanget är people skills som är minst lika viktigt. Det räcker inte att du är specialiserad inom en viss bransch utan du som individ måste också bli duktig på att sälja in dig själv i en bransch som blir allt tuffare. Digitaliseringen leder till att efterfrågan på vissa kompetenser minskar, men också att den ökar för andra kompetenser, och people skills är just en sådan. Det är många som förutspår att den mänskliga faktorn blir allt mindre i vår högst digitaliserade värld, men i vissa fall så blir den faktiskt ännu viktigare och mer avgörande.

Digitaliseringen gör det viktigare än någonsin att arbeta med sitt personliga varumärke men även att bredda sin kompetens, fortsätter Malin.

Den mänskliga faktorn blir allt viktigare och något väldigt positivt med detta är att det är något man som individ själv kan påverka. Det handlar om att bygga sitt personliga varumärke och få genomslag i det.

Att marknaden förändras ställer inte enbart andra krav på framtidens arbetstagare, utan också på arbetsgivarna. Här finns mycket att tänka på, säger Malin.

Å ena sidan, och primärt sett, så handlar det om att vid rekrytering av nya kollegor vara duktig i urvalet. Matchningen blir viktigare än någonsin. Det handlar om att göra en gedigen behovsanalys och kravprofil och se till att det blir helt rätt match, vilket ju är en stor del av vår kärnverksamhet på Randstad.

Å andra sidan så måste företag också arbeta aktivt med kompetensutveckling.

Företag kommer att nå en punkt där en del av deras arbetsstyrka behöver förflyttas i något avseende. En del roller försvinner medan nya uppstår, och där behöver man göra en inventering av sitt humankapital och en analys av hur man kan förflytta dessa kompetenser inom sitt bolag. Det handlar inte om att göra sig av med personal, utan om att kompetensutveckla och ta tillvara på den här kompetensen på annat sätt och i annan kontext.

 

3 tips till dig som arbetsgivare

  1. Gör en inventering av ditt humankapital. Vilka kompetenser har du idag, vilka saknar du som kommer att behövas i framtiden och vilka kommer du inte längre att ha behov av alls? Börja här och gör sedan en plan för hur du på bästa sätt kan ta tillvara på kompetensen i ditt företag.
  2. Satsa på intern kompetensutveckling och utbildningsprogram i olika former. Arbeta aktivt med detta och sträva alltid efter att utveckla dina medarbetare. Detta gynnar både dig och dem, alla vill vi framåt!
  3. Rekrytera rätt! Urvalet blir viktigare än någonsin. Gör en gedigen behovsanalys och kravprofil och utgå från denna när du rekryterar en ny kollega.

kommentarer