Av Åsa Vallin, 2016-09-28 14:29

Kandidatbristen breder ut sig i samhället, och bland de hårdast drabbade är arbetsgivare som söker ingenjörer. Därför är det viktigare än någonsin med en kravprofil som tydligt leder vägen, genom rekryteringsprocessen till de bästa kandidaterna.

Åsa Vallin är rekryteringskonsult på Randstad Engineering och specialiserad inom rekrytering av ingenjörer. 

– Det råder en tydlig kandidatbrist i dag, och många företag behöver rekrytera. En förutsättning för en lyckad rekrytering är att vara överens om vem man letar efter innan man sätter igång, säger hon.

220_960x375-2

kravprofilen vägleder genom hela processen

Kravprofilen är det styrande dokument som genom hela rekryteringsprocessen definierar vem eller vilka ni letar efter. I ett inledande möte går rekryteraren tillsammans med den rekryterande chefen igenom organisationen, rollens arbetsuppgifter och ansvarsområden samt krav på kompetenser och erfarenheter, men också vilka personliga egenskaper som gör att en kandidat lämpar sig för rollen.

– Som arbetsgivare kan det vara lätt att önska väldigt mycket, då får vi gemensamt diskutera oss fram till vad som egentligen är krav och vad som snarare är meriterande, säger Åsa och fortsätter:

– I vår roll ingår att ifrågasätta. I ganska många fall är till exempel att tala flytande svenska ett krav, någonting som ofta kan diskuteras. Vi vill alltid försöka hålla en bredd bland de sökande och inte utesluta några möjligheter.

Kravprofilen utgör själva fundamentet i en rekrytering. Därför är det viktigt att den arbetas igenom grundligt, eftersom annonsering, CV-granskning, intervjuer och testning utformas efter vad som formulerats i den.

360°-perspektiv tar alla aspekter i beaktning

En lyckad rekrytering leder till att den nyanställde och arbetsgivaren tillsammans utvecklas och går mot samma mål. För att åstadkomma en matchning som fyller sitt syfte på såväl kort som lång sikt måste du i kravprofilen ta hänsyn till både dagens behov – och morgondagens.

– Det gäller att skapa en samsyn kring rekryteringen, både gällande vilka mål som ska uppfyllas samt krav och önskemål på kandidaten. Ju fler som får bidra och kan enas kring en relevant kravprofil, desto bättre matchning blir det i slutändan, säger Åsa.

För att samla alla perspektiv är det därför bra om fler än bara den rekryterande chefen är delaktig i utformningen av kravprofilen. Blivande teammedlemmar, eventuella underställda medarbetare och andra kollegor kan ha olika åsikter initialt, då gäller det att gemensamt komma fram till vad som är viktigast.

rekryteringskonsulten blir en ambassadör för företaget

För att kunna sälja in tjänsten till kandidater krävs att rekryteringskonsulten noggrant sätter sig in i den rekryterande organisationen, företagskulturen och rollen.

– Under rekryteringsprocessen blir jag en sorts ambassadör för företaget. Jag sköter den första kontakten med kandidater och searchar även själv efter potentiella medarbetare. Då är det viktigt att jag dels kan sälja in rollen och arbetsgivaren, dels kan svara på de eventuella frågor som dyker upp från sökande.

För många kandidater är till exempel karriärvägar och utvecklingsmöjligheter en viktig fråga. I kravprofilen ligger tonvikten på att definiera den bäst lämpade personen att anställa, men lika viktigt är det att kartlägga arbetsgivaren, inte minst när arbetsmarknaden ser ut som den gör.

– Att upprätta en rättvisande kravprofil, och vara överens om den, är väldigt viktigt. Det är det enda sättet för kunden att i slutändan få en kandidat som faktiskt uppfyller det de vill ha, sammanfattar Åsa.

kommentarer