5 steg för framgångsrik personalplanering.

Upplever ni en oro för hur företaget ska säkra sin tillgång till talanger, kompetens och kapacitet, idag eller i framtiden? Ni är i så fall inte ensamma. Enligt en färsk studie rankar företagsledare världen över frågor kopplade till kompetensförsörjning som sin främsta utmaning inför det decennium som nyss börjat.

vanliga misstag vid personalplanering - och hur du undviker dem.

Trots allvarlig arbetskraftsbrist och växande kompetensbrist uppger 38 % av alla organisationer att de saknar tid och ekonomiska resurser att investera i strategisk personalplanering. Många av dessa företag uppger investeringar i mer akuta personalbehov som sin högsta prioritet. Tyvärr kan avsaknaden av en process för personalplanering göra det mycket svårt för företag att bygga upp en personalstyrka som klarar framtidens krav.

vad är strategisk personalplanering och varför är det viktigt?

Kanske upplever ditt företag, som så många andra världen över, en oro för hur ni ska kunna förvärva den kompetens ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga på den postpandemiska marknaden. Det är ni långt ifrån ensamma om. Enligt en nyligen genomförd undersökning där närmare 1 500 globala chefer deltog rankas utmaningar kopplade till kompetensförsörjning fortfarande som den största utmaningen inför det kommande årtiondet.

5 viktiga employer branding-trender 2022.

Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång. Men att lyckas kan vara lättare sagt än gjort. Med rätt insikter om vad arbetstagare värdesätter och efterfrågar hos en arbetsgivare, i kombination med en genomtänkt employer branding-strategi, kan du öka dina chanser att vinna kampen om kompetensen.

så kan vi hjälpa dig att rekrytera talanger inom fordonsindustrin.

Fordonsföretag av alla slag – från originaldelstillverkare till bilhandlare – måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar som branschen genomgår om de ska lyckas.

så attraherar och behåller du talanger inom fordonsindustrin.

Företag inom alla segment av fordonsindustrin står för idag inför en rad utmaningar som kräver särskilda, effektiva lösningar.

5 viktiga hr-trender för fordonsindustrin.

Den globala fordonsindustrin och dess leveranskedja genomgår i dagsläget stora förändringar. För att hänga med i utvecklingen måste företagen vara flexibla, medvetna om snabbt skiftande trender och beredda att göra avsevärda förändringar av såväl drift som i personalstrategin.

hybrid, distans eller på plats - vilken arbetsmodell passar er bäst?

Ingen kunde ha förutsett den enorma påfrestning som den globala pandemin inneburit för arbetsplatser runt om i världen. På några månader blev miljontals arbetstagare uppsagda eller permitterade tillsvidare och tiotals miljoner tvingades övergå till distansarbete. Andra bedömdes istället som samhällsbärande och ställdes inför den osäkerhet det innebär att gå till jobbet under en global pandemi.

så leder du på en hybrid arbetsplats.

I takt med att restriktionerna lättar och många marknader öppnar upp igen blir frågan om hur framtidens arbetsliv ska se ut allt mer aktuell, både för arbetsgivare och arbetstagare.

do's and don'ts för den hybrida arbetsplatsen.

När covid-19-pandemins effekter nu börjar avta gör sig arbetsgivare och arbetstagare redo för ännu en omvandling – övergången till en postpandemisk arbetsmarknad. Många arbetsgivare är just nu i färd med att besluta om de ska fortsätta med den distansbaserade arbetsmodell som utvecklats under pandemin, låta alla medarbetare gå tillbaka till arbetsplatsen på heltid eller utveckla en ny modell med alternativ för både distans- och platsbaserat arbete, dvs. en hybridmodell.

vad vi har lärt oss om att leda på den hybrida arbetsplatsen.

Pandemin och dess effekter har onekligen tvingat många av oss att se över de befintliga arbetsmodellerna. Många av Randstad Sveriges interna medarbetare hade redan innan covid-19 möjlighet att till viss del arbeta på distans, men i och med pandemin fick vi övergå helt och hållet till en distansbaserad arbetsmodell.

så kan randstad hjälpa dig att rekrytera kvalificerade byggnadsarbetare.

Den globala pandemin har fått negativa följder för i stort sett alla branscher, även byggsektorn. På vissa byggarbetsplatser lades arbetet ned helt, då projekten bedömdes som icke-essentiella. De företag som kunde hålla verksamheten igång stod inför oförutsägbara utmaningar, såsom störningar i leveranskedjan, ökade materialkostnader och tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning.

så attraherar och rekryterar du byggnadsarbetare.

Liksom många andra branscher drabbades byggbranschen hårt av pandemin. Många byggprojekt, även större sådana, bedömdes som icke-essentiella, och avbröts helt. Och även de företag som kunde fortsätta arbeta med sina projekt stod inför en rad utmaningar, såsom arbetskraftsbrist, tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning och störningar i leveranskedjan. Den sammantagna effekten av alla dessa faktorer blev att 6,5 miljoner arbetstillfällen i byggbranschen gick förlorade globalt och att produktionen sjönk med över 60 miljarder dollar.

de senaste hr-trenderna i byggbranschen.

Den globala pandemi som tog sin början under 2020 påverkade i princip alla branscher, och byggsektorn är inget undantag. På grund av byggnadsarbetets karaktär – där många uppgifter är praktiska och måste utföras på plats – är möjligheterna till både social distansering och distansarbete begränsade. Lägg därtill att många byggprojekt inte bedömdes som essentiell verksamhet och därmed avstannade helt under pandemin.

vanliga frågor om randstad inhouse services.

Genom att samarbeta med ett bemanningsföretag kan ditt företag förbättra sina rekryteringsresultat, öka medarbetarnas engagemang och minska personalomsättningen. Det är dock viktigt att tänka på att det finns skillnader mellan olika bemanningsföretag. För att underlätta för ditt företag att ta reda på mer om Randstad Inhouse Services och vad som får oss att sticka ut bland konkurrenterna har vi sammanställt en lista över de vanligaste frågorna om våra inhouse-tjänster.

5 tips för att attrahera produktionsmedarbetare.

Efter en tid präglad av störningar i leveranskedjan, en svindlande brist på arbetskraft och stora svängningar i efterfrågan till följd av covid-19 är nu många företag och medarbetare i tillverkningsindustrin redo att återgå till det normala. Även om arbetsplatserna i tillverkningsindustrin kanske aldrig riktigt blir som före pandemin finns det tecken på att produktionen redan börjar återhämta sig till prepandemiska nivåer.

de senaste hr-trenderna i tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin drabbades, som många andra branscher, hårt av pandemins konsekvenser. Nästan över en natt inträdde myndighetsbeslutade nedstängningar, det blev allt svårare utmaningar i leveranskedjan och förändrade konsumentkrav.

7 viktiga steg för reskilling av dina medarbetare.

I en tid då både näringslivet och arbetslivet verkar förändras snabbare än någonsin, är det viktigt att förbereda organisationen och medarbetarna inför framtiden genom att investera i kompetenshöjning.

därför ska du satsa på upskilling och reskilling i din organisation.

Kompetensbrist är ett stort problem för företag och branscher över hela världen. Korn Ferry varnar för att vissa prognoser tyder på att över 85 miljoner tjänster kan komma att stå otillsatta 2030, för att det saknas kandidater med tillräcklig kompetens. Det kan orsaka företagen kostnader på 8,5 biljoner dollar i uteblivna intäkter.

julhälsning från randstads sverige-vd inge dijkstra.

2021 – ännu ett händelserikt år – börjar lida mot sitt slut och vi börjar så smått att snegla mot 2022. Men innan vi helt och hållet riktar blickarna framåt vill jag att vi tillsammans stannar upp och tar en titt i backspegeln.

så kan ett bemanningsföretag hjälpa dig att rekrytera logistikmedarbetare.

Pandemins påverkan på logistiksektorn har varit särskilt betydande, med lokala nedstängningar, stängda gränser och störningar i tillverkningen som gett ringar på vattnet i hela branschen. Det råder dock inga tvivel om att logistiksektorn har förutsättningar att blomstra i det ”nya normalläge” som uppstått efter pandemin.

så attraherar du logistikmedarbetare.

E-handeln har vuxit avsevärt sedan pandemins start. Faktum är att den globala e-handelsförsäljningen ökade med 27,6 % under 2020. Tillväxten var inte begränsad till en enda global marknad; istället växte alla marknader i någon utsträckning under pandemin. Trots att pandemin nu börjat avta väntas den globala e-handelsförsäljningen öka med 14,3 % under 2021.

de senaste hr-trenderna i logistikbranschen.

Få branscher förändrades mer av pandemin än just logistiksektorn. Konsumenternas sätt att göra sina inköp förändrades bokstavligt talat över en natt. Faktum är att den globala e-handelsförsäljningen ökade med 27 % mellan 2019 och 2020. I och med denna betydande övergång till e-handel blev företag världen över tvungna att ta fram nya logistikstrategier med mycket kort varsel. Utöver detta problem befann sig företagen i ett läge där efterfrågan på olika varor varierade i princip från en vecka till en annan och personalbristen var större än någonsin.

personalomsättning - vad är det och vad beror det på?

I en perfekt drömvärld är varje kandidat helt rätt för tjänsterna de har och alla medarbetare jobbar tillsammans i harmoni. Men så ser det inte ut i verkligheten. Där uppstår av olika skäl personalomsättning och du behöver rekrytera nya medarbetare för att ersätta de som lämnat dig.

de bästa hr-strategierna för att minska personalomsättningen.

När de bäst presterande medarbetarna slutar skadar det hela teamet. Moralen sjunker, chefer måste omfördela arbetet och produktiviteten kan minska – åtminstone tillfälligt. Enligt Deloitte ställs arbetsgivare i många branscher just nu inför en ”talangparadox”. Arbetslösheten i många delar av världen är fortfarande hög. Trots detta har företagen mycket svårt att tillsätta kvalificerade och tekniska tjänster.

så kan randstad hjälpa dig att minska personalomsättningen.

Högre arbetslöshet brukar innebära bättre rekryteringsresultat. När allt kommer omkring är det rimligt att det blir lättare och går snabbare att hitta kvalificerade kandidater när andelen sökande är större. Tyvärr verkar detta inte gälla i dagens postpandemiska miljö.

5 sätt randstad kan hjälpa dig att optimera medarbetarnas produktivitet.

Randstad Inhouse Services erbjuder lösningar för kunder inom många olika branscher, såsom fordonsindustrin, kundtjänst, tillverkning, livsmedelstjänster och logistik. Om du har en stor, flexibel personalstyrka och står inför produktivitetsutmaningar som du måste hantera kan våra tjänster vara rätt för dig.

3 strategier för att öka medarbetarnas produktivitet.

Medarbetarproduktivitet kan framstå som ett enkelt koncept. Det är helt enkelt den mängd arbete en person åstadkommer på en viss tid. Om det till exempel rör sig om anställda vid en produktionslinje kan arbetarnas produktivitet mätas i antalet produkter per timme och person.

så kan du främja medarbetarnas produktivitet och välbefinnande.

Medarbetarnas produktivitet har varit en fråga av intresse ända sedan den förste hantverkaren tog en hjälpreda under sina vingar för att öka produktionen och intäkterna. Handelns och industrins historia är historien om strävan efter en allt större produktivitet. Bomullsginen, löpande bandet och persondatorn kan alla skrivas in i en historia av innovationer som hjälpt människan att göra mer på kortare tid.

4 skäl att låta randstad ta hand om rekryteringen.

Inget företag kan lyckas utan rätt personer och rätt kompetens i personalstyrkan. Därför måste du ha rekryteringsprocesser som är skräddarsydda för att hjälpa dig hitta de duktiga medarbetare som kan driva företaget framåt.

optimera anställningsintervjuerna och hitta de bästa talangerna.

Det finns många viktiga delar i rekryteringsprocessen, från starka jobbeskrivningar som ger en rättvisande bild av rollen och attraherar duktiga sökande till tillförlitliga referenskontroller. När det gäller kompetensbedömning är intervjun en av de viktigaste delarna i rekryteringsprocessen. Vid en intervju får du chansen att ta reda på mer om en kandidats erfarenhet och kapacitet, men också om hans eller hennes personlighet och unika egenskaper. Detta är avgörande när du försöker bedöma hur väl personen skulle passa ihop med befintliga medarbetare, sin blivande chef och företaget i stort.

så intervjuar du kandidater inom tillverkning och logistik.

Om du vill lyckas i en bransch som tillverkning eller logistik där konkurrensen är hård måste du ha den rätta kompetensen, kunskapen och erfarenheten i din personalstyrka. Forskning tyder dock på att det är en stor utmaning för företag i dessa branscher att hitta rätt personal. År 2030 kan personalbristen i den globala tillverkningsindustrin komma att motsvara 7,9 miljoner kvalificerade arbetare.

så väljer du rätt kompetenstester för din organisation.

Det finns många faktorer att överväga när du bestämmer om du ska anställa en kandidat eller inte, allt från kandidatens utvecklingspotential till hur väl han eller hon passar in i företagskulturen.

8 misstag att undvika när du leder ditt team på distans.

En av de vanligaste konsekvenserna av covid-19-pandemin var att allt fler började arbeta på distans, så som regeringar och hälsomyndigheter rekommenderade för att bekämpa smittspridningen. Detta har medfört nya utmaningar för företagen som behöver veta hur de ska hantera distansarbete på bästa sätt.

det här vill svenska arbetstagare se hos arbetsgivaren under 2021.

Människorna är varje företags viktigaste tillgång. Det kan kanske låta klyschigt, men det tåls att upprepas. För att ha rätt medarbetare på plats är avgörande - oavsett verksamhet, bransch eller organisationsstorlek - och kan utgöra skillnaden mellan glänsande framgång och rasande fall.

så kan vi hjälpa dig att prioritera mångfald i personalstyrkan.

Om du vill bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och en personalstyrka som kan ta organisationen till nästa nivå av lönsamhet och framgång behöver du fokusera på mångfald och inkludering.

Undersökningar visar att en bred och jämlik representation avseende kön, ålder, etnicitet, nationalitet och yrkesbakgrund kan göra ditt företag mer innovativt, ekonomiskt framgångsrikt och attraktivt att jobba för.

digital onboarding är här för att stanna - så gör du för att lyckas.

Företag runt om i världen måste vara redo att hantera de långsiktiga effekterna av covid-19 under 2021 och därefter. För många företag har en av de tydligaste konsekvenserna av pandemin – särskilt när det gäller HR-avdelningen – varit det ökade antalet distansarbetare.

så skapar du en strategi för en mer inkluderande arbetsplats.

Nu mer än någonsin bör företag använda sina arbetsgivarvarumärken för att visa att de prioriterar mångfald och inkludering och har en diversifierad personalstyrka där olika människor kan känna tillhörighet. Det är viktigt av flera olika anledningar, en av dem är att arbetstagare alltmer dras till organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor. Dessutom visar studier från bland annat konsultföretaget McKinsey hur företag uppnår överlägsna resultat genom att följa bästa praxis inom området för mångfald och inkludering.

därför ska du främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen - och så gör du.

Att bygga en personalstyrka som genomsyras av mångfald och inkludering bör vara prioriterat för alla arbetsgivare, oavsett bransch och företagsstorlek.

så kan randstad hjälpa dig att hantera oplanerad frånvaro.

Frånvaro på arbetsplatsen är en fråga som alla företag behöver hantera. Ett partnerskap med Randstad kan hjälpa dig att minska frånvarons effekter på ditt företag genom snabba, pålitliga bemanningslösningar och effektiv personalhantering.

så hanterar du frånvaro genom proaktiv planering.

En effektiv hantering av frånvaro kräver proaktiv personalplanering, men också ett långsiktigt perspektiv där du undersöker problemets grundorsaker.

så ökar du produktiviteten genom att ta itu med frånvaron.

Frånvaro på arbetsplatsen är vanligt. Men när frånvaron börjar bli ett problem som i allt större utsträckning påverkar produktiviteten är det viktigt att agera, och förstå orsakerna till varför den uppstår. 

så kan en hr-partner hjälpa dig att optimera personalplaneringen.

Med hjälp av en HR-partner kan du förbättra personalplaneringen och tillgodose era kompetensbehov på ett sätt som kan bli avgörande för era resultat under 2021.

har du framtidssäkrat din personalstyrka?

Om du vill framtidssäkra din organisation och förbli relevant i en värld i ständig förändring måste du beakta de trender som sannolikt kommer att forma framtidens arbetsliv.

så leder du din personalstyrka genom osäkra tider.

En av de mest värdefulla egenskaper en ledare kan besitta är förmågan att under svåra tider anta utmaningen att själv agera föredöme för andra.

human forward: randstads unika förhållningssätt till rekrytering.

Vad skiljer era rekryteringsprocesser från andras? Det är en fråga vi ofta får från potentiella kunder. Och det är en rimlig fråga att ställa när man överväger att låta en HR-partner ta hand om företagets bemanningsbehov.

fördelarna med att rekrytera via ett hr-företag.

Vad har din organisation, mot bakgrund av de stora utmaningar som små och medelstora företag står inför, att vinna på att outsourca bemannings- och rekryteringsverksamheten till ett HR-företag?

så minimerar du risken för felrekryteringar.

Det finns få misstag i näringslivet som är dyrare än att anställa fel person. Det leder till kostnader som ökar för var dag som går och påverkar alla aspekter av företagets resultat, eftersom mänsklig innovation idag är avgörande för ett företags framgång.

hur våra inhouse-lösningar kan hjälpa dig att minska personalkostnaderna.

Eftersom inköpsavdelningens jobb handlar om att skaffa alla de olika resurser ett företag behöver för att fungera effektivt och bli framgångsrikt är en av dess grundläggande prioriteringar att göra detta med maximal kostnadseffektivitet.

så minskar du personalkostnaderna med hjälp av ett bemanningsföretag.

Stora organisationer är beroende av en betydande personalstyrka med hög produktivitet för att fungera optimalt och leverera resultat för kunderna. Därmed utgör också personalkostnader en avsevärd del av ditt företags utgifter. Du måste vara säker, inte bara på att du har tillräckligt med resurser för att upprätthålla produktionen, men också på att du attraherar och behåller rätt talanger genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner.

har du kontroll över de indirekta personalkostnaderna?

Att kontrollera kostnaderna är högt prioriterat för de flesta chefer på inköpssidan. Jobbet går ju ut på att skaffa alla de resurser och tillgångar företaget behöver för att lyckas, och då måste man vara säker på att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

så kan rpa bli nyckeln till framgång vid stora rekryteringar.

Robotiserad processautomatisering (RPA) spelar en allt större roll inom rekrytering, och kan ge stora fördelar för företag som arbetar med stora rekryteringsvolymer.

för- och nackdelar med att anlita en hr-partner inom tillverkningsindustrin.

Om ni som tillverkningsföretag vill optimera personalstyrkan med hjälp av tillfällig arbetskraft funderar du kanske över om det är bäst att outsourca rekryteringen eller att sköta den inhouse.

2020 - ett ovanligt år.

2020 lider mot sitt slut. “Äntligen” tänker nog några av oss, “redan?!” tänker andra. Det här året har minst sagt varit annorlunda och utmanande. På ett eller annat sätt har coronapandemin drabbat oss alla. Människor har blivit sjuka, förlorat sina närstående, blivit av med sina jobb och mått psykiskt dåligt till följd av isolering. Arbetsgivare har ställts inför helt nya prövningar, som att säkerställa sina medarbetares hälsa och trygghet, behöva dra ner på sina verksamheter och ta farväl av medarbetare. Andra har mött en kraftigt ökad efterfrågan och på kort tid behövt växla upp med allt vad det innebär.

rekrytering i tillverkningsindustrin - utmaningar och möjligheter.

Att lyckas rekrytera kompetent arbetskraft för att uppnå fluktuerande produktionsmål kan vara en ständig kamp för hårt arbetande HR-chefer. Vi ser dagligen hur svårt branschen har att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Jag skulle vilja dela med mig av några insikter för hur du kan bemöta några av de rekryteringsutmaningar som många tillverkningsföretag står inför nu.

så lyckas du med den digitala onboardingen.

Att säkerställa att dina nya medarbetare får den bästa möjliga starten hos dig är avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos dig. Därför är en omfattande och kvalitativ onboarding av högsta vikt. Men hur lyckas man egentligen med det nu när vi inte träffas i lika hög utsträckning som tidigare, och hur får du dina nya medarbetare att känna engagemang och tillhörighet till organisationen?

är du rustad för att rekrytera i en virtuell miljö?

Företagen står inför många utmaningar i det nya normalläge som covid-19-pandemin skapat. En av dem är att traditionella rekryteringsprocesser där man möts ansikte mot ansikte nu i många fall måste överföras till virtuella miljöer.

vilka hr-uppgifter är bäst lämpade för automatisering?

Eftersom allt fler företag och branscher runt om i världen känner av automatiseringens effekter måste HR-cheferna hitta sätt att dra nytta av utvecklingen.

så får du nya kollegan att känna sig välkommen på distans.

Att få nya medarbetare att känna sig välkomna och inkluderade redan från dag ett är ett drömscenario för de allra flesta ledare och chefer som utökar teamet med nya talanger. Det är dessutom avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos sin nya arbetsgivare.

byggstenarna för en riktigt bra karriärsida.

Vill du bygga en effektiv karriärsida för ditt företag? Här är de tre centrala komponenterna du bör ha i åtanke för att lyckas.

rekrytering efter krisen: vad kommer att förändras?

Covid-19 har fått en rad kortsiktiga effekter på HR och rekrytering, men kan också komma att påverka på längre sikt, något som chefer och företagsledare måste förbereda sig på.

centrala hr-utmaningar för företag inom livsmedelstillverkning.

Det nya normalläge som företagen nu befinner sig i har skapat unika utmaningar på HR-sidan, särskilt inom livsmedelstillverkningen med tillhörande leveranskedjor.

så kan randstad hjälpa dig att bygga upp en flexibel arbetsstyrka

I osäkra tider får HR-avdelningen ofta lägga en stor del av sin tid på akuta insatser. Ett företag kan gå från att behöva skära ned personalstyrkan idag, till att behöva kämpa med att rekrytera nya talanger imorgon. Oavsett så är det viktigare än någonsin att bygga en flexibel personalstyrka, så att organisationens förmåga till anpassning och återhämtning stärks.

för- och nackdelar med tillfälliga medarbetare.

Om du överväger att öka din användning av tillfällig arbetskraft och funderar på hur det skulle passa just er verksamhet är det värt tänka igenom några av de viktigaste för- och nackdelarna med tillfälliga medarbetare.

så organiserar du dina team för en osäker framtid.

Oavsett vad det är som ställer ditt företag inför nya utmaningar – digitalisering, en oväntad pandemi, ökad global konkurrens eller något annat – så behöver ni förbereda er för framtidens oförutsedda händelser.

anpassa ditt ledarskap till distansarbete.

Hur ska man anpassa sitt ledarskap när arbetet på den fysiska arbetsplatsen flyttas till hemmakontoret? Arbetsvardagen ställer nya krav till individen såväl som chefer och ledare. Och mitt i allt detta ska teamet fortsätta hålla samman.

5 fördelar med att anlita ett bemanningsföretag.

Det sägs ofta att en organisations mest värdefulla tillgång är dess medarbetare. Många små och medelstora företag över hela världen kämpar i nuläget för sin överlevnad i och med de utmaningar som covid-19-pandemin orsakat, och dessa företag kommer framöver att vara mer beroende än någonsin av medarbetarnas produktivitet.

hur du lägger om din hr-strategi för att överleva och växa.

HR-avdelningen spelar en avgörande roll för hur väl ett företag lyckas med sitt uppdrag. Så har det alltid varit, men HR-avdelningarnas roll har blivit än mer betydelsefull nu när många organisationer kämpar hårt för att klara sina personalbehov och hålla kostnaderna under kontroll mot bakgrund av covid-19-pandemin.

hur du bygger en proaktiv hr-strategi.

I ett krisläge kämpar HR-avdelningen ofta med att lösa kortsiktiga behov som att tillsätta tjänster som oväntat blivit lediga eller genomföra oplanerade uppsägningar. Men det måste inte vara så.

60 år av att hjälpa människor och företag att nå sin fulla potential.

Under våra 60 år i branschen har vi inte bara blivit världens, och Sveriges, ledande HR-servicebolag. Vi har framför allt hjälpt människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential med en meningsfull karriär, och företag att växa med helt rätt kompetens. 

hr-utmaningar i det nya normala.

Covid-19-pandemin har haft en omvälvande inverkan på industrier och företag, vilket innebär att HR-chefer måste vara beredda på en miljö som inte liknar något de har upplevt tidigare.

så attraherar du talangerna inom life science i 2020.

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för de flesta företag, där alla har drabbats på ett eller annat sätt. Medan vissa branscher fått kämpat hårt för sin överlevnad på grund av en minskad efterfrågan, har andra fått slita och ställa om till följd av ett plötsligt ökat tryck. En sådan bransch är life science med många bolag som minst sagt gått på högvarv de senaste månaderna.

attrahera ingenjörerna med omskolning, uppskolning och karriärutveckling.

Vi befinner oss just nu i en helt unik situation, med en pandemi som lamslagit stora delar av världens ekonomier och en arbetsmarknad som står inför en omfattande omställning. Från att ha varit kandidatdriven med fler vakanta tjänster än tillgängliga kandidater, står vi nu inför ett motsatt läge där arbetslösheten spås öka. Inom tekniksektorn är läget tudelat.

säkra verksamhetens tillgång till rätt it-kompetens med karriärutveckling.

Randstad Employer Brand Research är världens största oberoende employer branding-undersökning som ger värdefulla insikter om vad arbetstagare inom olika branscher värdesätter vid valet av arbetsgivare. När vi nu publicerar detta års sektorrapport för ITC (IT, teknik och kommunikation) befinner vi oss i en av vår tids största globala kriser - covid-19-pandemin. Ett nytt normalläge har uppstått där social distansering, hemarbete och digitala möten blivit vardag för många. Samtidigt har företag världen över drabbats hårt där många kämpar för sin överlevnad.

påverkas er produktivitet av hög frånvaro?

Här är tipsen du behöver för att uppnå lägre frånvaro och högre engagemang hos dina medarbetare.

skräddarsydda lösningar för dina behov inom flexibel arbetskraft

Vilka är de största utmaningarna du står inför när det gäller din tillfälliga arbetskraft? Vilka följder får det för din verksamhet? Om du vill ta fram en skräddarsydd lösning för ditt företag är det viktigt att först identifiera de mest kritiska problemen och hur de bäst ska hanteras.

så hjälpte randstad företaget att engagera och behålla sina konsulter.

Företaget, ett amerikanskt fordons- och energiföretag, skiljer sig avsevärt åt från konkurrenterna när det gäller strategier och marknadsföring. För att kunna hantera produktionstoppar och förbli en av ledarna på marknaden ville företaget samarbeta med ett bemanningsföretag som kan erbjuda flexibla lösningar och säkerställa att den tillfälliga personalstyrkan stannar kvar för nya uppdrag.

hanterar ni tillfällig arbetskraft på bästa möjliga sätt?

Pålitliga och engagerade tillfälliga medarbetare är en värdefull tillgång för vilket företag som helst. Det gäller särskilt i branscher som tillverkning och logistik, där flexibiliteten att kunna anpassa sig till säsongsvariationer och varierad efterfrågan kan vara nyckeln till framgång.

kämpar ni med att behålla er tillfälliga personal inom tillverkningsindustrin?

Här är fyra viktiga överväganden du bör beakta när du vill få din tillfälliga personal att stanna kvar.

employer branding under och efter covid-19.

Randstad Employer Brand Research genomfördes i januari 2020, innan coronaviruset tagit fäste och utvecklats till den globala kris vi nu befinner oss i. Innan viruset hade arbetsmarknaden, både globalt och här hemma i Sverige, sedan en lång tid tillbaka präglats av kompetensbrist där företag fick kämpa hårt för att fylla sina lediga tjänster. Många arbetsgivare jobbade aktivt med employer branding som ett sätt att locka till sig de bästa talangerna på en marknad där konkurrensen om kompetensen var hård.

få kontroll över kostnaderna för tillfällig personal.

För de flesta organisationer blir det allt mer vanligt att anlita tillfällig personal. Enligt Deloitte finns det 77 miljoner personer på arbetsmarknaden i Europa, Indien och USA som formellt identifierar sig som frilansare. Hälften av de arbetsgivare som Deloitte undersökte rapporterade också att en betydande del av deras arbetskraft var externa uppdragstagare. McKinsey uppskattar att det finns 162 miljoner personer som ägnar sig åt någon form av gig- eller frilansbaserat arbete, och Staffing Industry Analysts har uppskattat att intäkterna från molnbaserad arbetskraft ökade med 65 procent under 2017.

så engagerar du dina konsulter och inhyrd personal.

Att ha engagerade medarbetare är viktigt för att uppnå bra resultat. En medarbetare som är engagerad tar fler initiativ, anstränger sig mer och bidrar till företagets framgång. Det gäller även för din inhyrda personal. Men att skapa engagemang hos konsulter och tillfälliga medarbetare och se till att de är öppna för framtida uppdrag kräver extra omsorg. I den här bloggen kommer jag att ge tips för hur du kan skapa ett större engagemang bland dina konsulter och få dem att välja dig framför andra uppdragsgivare.

frågorna du inte får ställa under anställningsintervjun.

Under en anställningsintervju med en kandidat kommer du att ställa en hel del olika frågor i syfte att få en uppfattning av kandidaten och hens kompetens, tidigare erfarenheter och vad just hen kan bidra med till din verksamhet. Men det finns vissa frågor som du inte ska ställa under anställningsintervjun - några är helt enkelt inte relevanta, medan andra kan ligga till grund för diskriminering. Det menar Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad i Sverige.

etnisk mångfald på arbetsplatsen.

Mångfald är ett brett begrepp som innefattar olikheter i många olika egenskaper hos individer i en grupp. Det kan handla om allt från könstillhörighet till religion till sexuell läggning, för att nämna ett fåtal exempel. I Sverige ligger vi i framkant vad gäller många frågor inom ämnet, men vi tycker att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Här delar vi med av tips för att främja mångfaldsarbete på arbetsplatsen.

framtidens arbetsmarknad - jobben som försvinner.

Vi lever i en värld som blir allt mer digitaliserad. Artificiell Intelligens, robotisering och automatisering är ett fåtal av de begrepp som det talas om kommer att prägla framtidens arbetsmarknad. Det förutspås också att en del jobb kommer att försvinna helt inom ett par år som ett resultat av digitaliseringen.

tips för att främja etnisk mångfald i rekryteringen.

Att mångfald i alla dess former är något som berikar arbetsplatser är ingen nyhet. Att jobba gränsöverskridande och välkomna alla människor precis som de är öppnar upp för nya idéer, perspektiv och diskussioner som förmodligen inte hade tagit form om gruppen var helt homogen.

mångfald i rekryteringsprocessen.

Mångfald är ett högst aktuellt ämne, både i dagens samhälle och på dagens arbetsmarknad. Normer ifrågasätts, det talas allt mer om vikten av att det finns utrymme för alla - oavsett olikheter - och allt fler företag övergår till universellt utformade arbetsplatser i syfte att främja en inkluderande arbetsmiljö.

rekrytera i en digitaliserad värld.

Digitaliseringens fäste och framtåg har satt sin prägel på hela vårt samhälle. Det har förändrat sättet vi kommunicerar, interagerar och lever - och även sättet vi rekryterar.

volvo cars bygger sitt arbetsgivarvarumärke inifrån och ut

"Vi tror på att bygga upp vårt arbetsgivarvarumärke inifrån och ut. Det är våra medarbetare som vet vad som gör Volvo Cars unikt och en organisation värd att vara en del av. Det är därför vårt varumärkesarbete som arbetsgivare utgår från deras idéer, erfarenheter och röster", säger Malin Perlander Molén, Director
Global Employer Branding på Volvo Cars.

5 tips för onboarding av konsulter.

En effektiv introduktion för nya medarbetare är avgörande för arbetsgivare som vill få ut mesta möjliga av sin personal. Det gäller för såväl permanent som inhyrd personal.

så attraherar du ekonomerna.

Finanssektorn genomgår en av sina största transformationer i vår tid, detta tack vare digitaliseringen som skapar andra förutsättningar och ställer nya krav på både arbetstagare och arbetsgivare. Företag måste omvärdera sitt kompetensbehov och kartlägga vilka kompetenser som behövs men saknas, och vilka som snart inte kommer att behövas alls.

så attraherar du teknisk kompetens.

Teknik är onekligen ett av de viktigaste specialistområdena idag, vilket lett till att kompetenser inom detta område är högst efterfrågat på dagens arbetsmarknad. Utan våra ingenjörer hade vi kanske aldrig introducerats för smartphones eller fenomen som molnet. De driver våra tekniska framsteg och tack vare dem så utvecklas vårt samhälle.

så attraherar du naturvetare.

De är forskare, laboratorieingenjörer och analytiska kemister, för att nämna ett par exempel. De driver forskningen framåt och arbetar hårt för att främja vår hälsa och innovera våra behandlingsmetoder. De arbetar inom life science - en sektor som växer snabbt och där kompetensbristen är en av de största strategiska farorna för branschen.

så attraherar du it-medarbetarna.

Det är inte helt ovanligt att vi idag spenderar mer tid tillsammans med våra smartphones än med våra familjemedlemmar. Apple, Google och Facebook är ett fåtal av de varumärken som nästan alla konsumenter världen över känner till, och som spelar en viktig roll i våra vardagliga liv. Dessa varumärken tillhör dessutom den sektor som anses vara mest attraktiv att arbeta inom - ITC-sektorn (IT, teknik och kommunikation). Det visar 2019 års Randstad Employer Brand Research, världens mest omfattande oberoende employer branding-undersökning.

så rekryterar du inom stem.

Konkurrensen om kompetensen är hårdare än någonsin. Extra svårt är det att rekrytera personer inom STEM (Science, Technologies, Engineering och Mathematics), ett område där kompetensgapet förutspås bli allt större. En hög efterfrågan och ett utbud som inte riktigt räcker till gör att arbetsgivare måste kämpa hårt för att lyckas rekrytera och behålla de bästa talangerna.

de mest efterfrågade specialistkompetenserna inom ekonomi 2018.

Controllers, rådgivare och IT-ekonomer blir allt mer eftertraktade när enklare tjänster automatiseras. Arbetsgivare behöver tänka nytt för att attrahera och behålla flyttbenägna kandidater.

randstad employer brand research.

”En stor andel kandidater efterfrågar faktorer som en liten andel svenska företag erbjuder. Det betyder att det finns goda möjligheter för de företag som vågar tänka nytt”, menar Larissa Hällefors, account director på Kantar Sifo, som har arbetat med rapporten Randstad employer brand research. 

hur kvalitetssäkra kandidater i en digital värld?

Matchningen mellan kandidat och arbetsgivare sker idag i allt större utsträckning med hjälp av system. Hur kan man försäkra sig om att den så viktiga mänskliga dimensionen i rekryteringsprocessen inte försvinner i och med den nya teknologins möjligheter? 

nu måste du tänka nytt för att hitta ingenjörerna.

- Sveriges befolkning åldras och vi måste kompensera för pensionsavgångar och digitalisering. För att klara det behövs 1,1 miljoner högutbildade de kommande åren, säger Annemarie Muntz, Head of Public Affairs på Randstad. Arbetsmarknaden fortsätter ändras och det blir allt svårare att hitta de rätta kandidaterna i dagens kandidatdrivna marknad.

ingenjörer i gränslandet mest efterfrågade.

Det finns en ökad efterfrågan på ingenjörer som behärskar gränslandet mellan mekanik, el och programmering.

åldersdiskriminering är ett problem i sverige.

Den första januari i fjol skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen.
– En välkommen förändring, säger Anna Svärdemo Alander, Chief Legal Counsel på Randstad.

gamification – ny stark trend inom rekrytering.

Genom att låna upplevelseindustrins lekfullhet, belöningssystem och förmåga att skapa engagemang, kan rekryteringsprocessen bli både effektivare och rättvisare. Och roligare.

våga rekrytera attityd.

Med den snabba utvecklingen i tekniken omkring oss blir det allt tydligare att företag behöver ha en tydligare strategi kring kompetensplanering och kompetensutveckling framöver. ”Hire for attitude and train for skills” i större utsträckning.

4 tips för träffsäkra jobbannonser.

Sociala medier har förändrat vår närvaro på nätet i grunden: Vi interagerar med varandra, vi delar information, nyheter, konsumerar och navigerar på webben enligt nya mönster. Utvecklingen har gjort annonsoptimering till ett hett ämne och idag kan du läsa kurser på universiteten som bara handlar om digital annonsering.

åldersdiskriminering: – kompetens riskerar att gå förlorad.

En mångfald generationer i arbetsstyrkan och strukturerad kompetensöverföring är viktiga komponenter för att bolag ska fortsätta att utvecklas. Det menar Malin Brock, regionsansvarig Interim/Executive på Randstad.

rekrytera ingenjörer från utlandet.

Jag har inte hört en enda företagare med dåliga erfarenheter. Fördelarna är många med att rekrytera ingenjörer från utlandet, menar vår konsultchef på Randstad Engineering.

så motverkar rekryteringstester diskriminering.

“Personlighets- och begåvningstester hjälper rekryteraren att ta sig förbi det kulturella raster som vi betraktar världen genom”, säger Kristin Olofsson, Recruitment specialist på Randstad.

så leder du ett team med unga medarbetare.

För att vi ska kunna ta oss framåt och säkra kompetensförsörjningen på våra arbetsplatser behöver vi få våra generationer att samarbeta. Det kräver att vi är öppna för nya idéer och tillvägagångssätt.

6 tips kring personalplanering för högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Jag har jobbat med stora företag och personalfrågor i över 10 år. Jag har gjort flera misstag och även skapat några riktigt bra samarbeten. För större producerande företag är den stora utmaningen att kombinera rätt antal personer med rätt kompetens till en låg kostnad. I det här blogginlägget vill jag dela med mig av mina tips för effektiv personalplanering.

viktigt med en social arbetsplats.

En social arbetsplats med trivsam atmosfär är något som prioriteras högt bland kandidater. Det aktivitetsbaserade kontoret har därför blivit ett sätt för arbetsgivare att konkurrera om de främsta talangerna.

om privatlivet påverkar arbetet.

När en medarbetare går igenom en privat kris ställs ledarskapet på prov. Men med öppenhet och förtroende kan man krishantera såväl för stunden som för framtiden, säger Cecilia Mannheimer.

insikter från stack overflow developer survey kring långsiktiga strategier för att attrahera systemutvecklare.

En av de bästa källorna för data kring vad just utvecklare egentligen vill ha är den årliga Stack Overflow Developer Survey. Den visar till exempel att svenska utvecklare prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid före lön och förmåner.

ny rapport: så kan it-sektorn konkurrera om kandidaterna.

Trots att hälften av alla kandidater kan tänka sig att arbeta i IT-sektorn är konkurrensen om de främsta talangerna hård. Med flexibla arbetstider och ett medvetet arbete med företagskulturen kan företagen attrahera unga talanger och fler kvinnor.

mångfald är effektivitet och lönsamhet.

Ökad mångfald i bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i en konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald betyder egentligen ökad kompetens, som i sin tur innebär ökad effektivitet och lönsamhet.

kan man säga upp sin personal på grund av dåligt utfört jobb?

Om du som arbetsgivare upptäcker att din personal utför ett dåligt jobb kan det vara skäl för uppsägning, men innan du går vidare i en uppsägningsprocess bör den egna rollen som arbetsgivare ses över, menar Anna Svärdemo Alander, Chief Legal Counsel på Randstad.

ny rapport: ingenjörer söker trivsel, trygghet och balans.

Trygga anställningar, en trivsam arbetsplats och möjligheten att skapa en sund balans mellan arbete och fritid. Det är vad företagen behöver erbjuda för att locka till sig – och behålla – de främsta talangerna, visar en ny undersökning från Randstad.

så kan finansbolagen locka fler kandidater till branschen.

Långsiktigt arbete med employer branding och kvinnor i seniora roller skulle locka fler kandidater till finanssektorn. Det visar en rapport från Randstad.

redo för all kompetens?

Morfar och jag sitter i varsin solstol, han läppjar på kaffet och kisar med ögonen. Ur skuggorna smyger katten fram, på jakt efter fågelbordets matgäster. Jag bläddrar i kvällstidningen, någonstans i bakgrunden hörs ljudet från en båtmotor. Eller om det nu är en gräsklippare. Att vara eller icke vara, det är frågan. En fråga som förmodligen är lika gammal som obesvarad men samtidigt högaktuell.

så hittar du kandidater i sociala medier

Sociala mediekanaler innebär nya möjligheter att rekrytera kandidater. Vi berättar hur du kan effektivisera rekryteringsprocesserna med hjälp av Facebook, LinkedIn och Instagram. Där internetanvändarna är, där måste också rekryterarna vara.

så ger du dina nya it-medarbetare den bästa starten.

Den senaste prognosen visar att det år 2020 kommer att saknas 60 000 kandidater inom IT- och telekombranschen. En sådan arbetsmarknad ställer naturligtvis nya krav på arbetsgivarna och deras förmåga att få de nyanställda att känna sig välkomna på sin nya arbetsplats. Malin Ekwall på Randstad, ger ett par handfasta tips på hur du ger du dina nya medarbetare en bra start.

att leda millenials.

I populärkulturen framställs ofta millenials som lata och självcentrerade, med överbeskyddande och curlande föräldrar. De är ständigt uppkopplade och scrollar rastlöst genom sina flöden i sina smartphones. Den bilden stämmer givetvis inte (helt) med verkligheten, men det är ändå tydligt att millenials skiljer sig i många avseenden från tidigare generationer.

trivsam arbetsmiljö är viktigare än hög lön

Bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter är viktigast när svenska arbetstagare ska välja arbetsgivare enligt en ny undersökning från Randstad och Kantar Sifo. Det finns en klyfta mellan vad arbetstagare vill ha och vad de förknippar svenska företag med. Här finns stora möjligheter för offentlig sektor att med rätt marknadsföring attrahera arbetsmarknadens mest eftertraktade talanger.

crowdsourcing: när en app blir din arbetsgivare

Crowdsourcing är en ny spännande trend som är ett resultat av den globala och uppkopplade värld som vi lever i. Personer som du aldrig har mött hjälper dig med allt från idéer och förbättringsförslag, till att utveckla din nästa produkt eller lösa ett problem. Allting sker online.

det efterfrågar it-medarbetarna.

Arbetsgivarna slåss med näbbar och klor efter rätt kompetens på en hårt konkurrensutsatt IT-marknad. Men vad letar talangerna själva efter, och vad är viktigt i valet av arbetsgivare? Hellen Song på Randstad Technologies ger sin syn på saken.

nya krav på arbetsgivare med nya digitala vanor

Läser du noggrant Spotifys 72 sidor med uppdaterade användarvillkor innan du klickar på godkänn? Eller tar du dig igenom hela användarmanualen innan du börjar använda din nya smartphone? Få svarar ja på de här frågorna. Ändå förväntar sig många arbetsgivare att medarbetarna ska ta sig igenom tonvis med dokument kring processer och riktlinjer.

starta 2017 med en enkel reflektionsmodell

När julskinkan är uppäten, knäcken börjar bli för seg och granen har börjat barra – då kommer äntligen lugnet och julledigheten börjar på riktigt. Det är då det händer – tankarna börjar snurra. Utrymme för lugn och avkoppling släpper fram de där tankarna som legat och grott i bakhuvudet under hösten. ”Ska jag jobba med det jag gör?”, ”Hur kan jag göra det bättre?”, ”Varför gjorde jag på det sättet?”, ”Hur vill jag jobba?” etc. Detta händer i alla fall mig varje år. 

den nya digitala arbetsmarknaden – del 1.

En ny arbetsmarknad växer fram. Mer än häften av alla svenska jobb kan försvinna om 20 år. Samtidigt skapas nya jobb och vi behöver kanske till och med vänja oss vid att ha nya robotkollegor. I första delen av vår bloggserie den nya digitala arbetsmarknaden går vi igenom några av effekterna som digitaliseringen har på jobben.

de vanligaste rekryteringstesterna inom it.

Ett av de viktigaste verktygen för att hitta rätt kandidat till rätt tjänst är rekryteringstester – här berättar våra rekryteringsexperter på Randstad Technologies varför, och hur de går till.

5 enkla sätt att boosta dina medarbetare

Du har hört det förut, att bli sedd och få feedback är en sak som de flesta medarbetare rankar som viktigt på sina arbetsplatser. Ändå är det något som de flesta också säger att de saknar. Men det behöver inte vara vare sig svårt, tidskrävande eller kostsamt att boosta dina medarbetare. Här kommer fem tips på hur du enkelt visar uppskattning.

vanliga anledningar till att man misslyckas med rekryteringen.

I mitt arbete som rekryterare träffar jag väldigt många företag och får ofta höra om hur svårt de tycker det är att hitta rätt personer att anställa. Hur kan det vara så? Är det brist på arbetsföra människor? Nej, enligt officiell statistik finns det massor av arbetskraft till förfogande. Så varför får man då inte till det?

personlighetstester vid rekrytering.

I rekryteringsprocesser är personlighetstester ett allt vanligare moment i utvärderingen av kandidater. Men varför – och vad mäter de egentligen? Vår rekryteringskonsult på Randstad Life Sciences ger svaren.

lär dig avläsa gruppens fas och förbättra resultatet.

En grupp går igenom olika stadier i sin utveckling, oavsett vilken typ av grupp det är. Att veta i vilket stadie en grupp befinner sig i är av största vikt då detta i allra högsta grad påverkar lönsamhet och resultat. Forskning har visat att arbetsgrupper av läkare har högre antal överlevande patienter ju längre grupperna kommit i utvecklingen. Oavsett om du arbetar med att rädda liv, eller vill öka lönsamheten och förbättra resultat, är dessa faser viktiga att känna till för att veta hur du ska agera som medarbetare och ledare.

3 tips för en effektiv platsannons

I rollen som rekryterare har många märkt att det på senare år har fått en större betydelse att skriva en effektiv platsannons då det har blivit svårare att attrahera rätt kandidater. Företagen idag har en större utmaning i att hitta rätt kompetens vilket innebär att vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare har ökat. I det här blogginlägget delar vi med oss av några enkla tips på hur man skriver en effektiv platsannons.

så lyckas du med kravprofilen när du rekryterar ingenjörer.

Kandidatbristen breder ut sig i samhället, och bland de hårdast drabbade är arbetsgivare som söker ingenjörer. Därför är det viktigare än någonsin med en kravprofil som tydligt leder vägen, genom rekryteringsprocessen till de bästa kandidaterna.

10 tips på icke-monetära belöningar till din personal

Högre lön och bonusar är kanske det första man tänker på när man funderar kring belöningar och vad som får anställda att prestera väl. Men det är inte alltid det finns utrymme i budgeten, och det finns faktiskt andra värden som fungerar minst lika bra för att motivera personalen.

bli en attraktiv arbetsgivare för ekonomer.

Hur hittar man rätt kompetens när kandidaterna blir färre och färre? Rekryteringsexperterna på Randstad Finance har många ett brinnande intresse för Employer Branding, hur organisationer ska göra för att attrahera och behålla talangerna.

allt viktigare med färdighetstester för ekonomer.

Rätt personlighet” i all ära, men vad hjälper det om personen ska hantera miljonbelopp och inte har rätt kompetens? Vi reder ut varför färdighetstester blir ett allt viktigare redskap i jakten på kunniga ekonomer. Dessutom ger vi tips på hur du som kandidat kan förbereda dig.

hur gör man en bra kravprofil?

Ett av de viktigaste stegen i en bra rekrytering ligger precis i början av processen - att analysera sitt behov och göra en ordentlig kravprofil. Vanligtvis när man börjar fundera kring sin drömkandidat är det lätt att rabbla upp kompetenser, programkunskap och utbildningar i oändlighet. Det hela slutar med att man blir stående med en profil som kanske 1-2 personer i hela Sverige faktiskt klarar att uppfylla. Jag tror att många företag skulle tjäna på att jobba mer med sin kravprofil och titta på vad som är ”must have” och vad som är ”nice to have”.

de 3 främsta faktorerna som driver och motiverar oss i vårt arbete

På Randstad söker vi upp många potentiella kandidater till olika roller och märker att vissa företag är väldigt bra på att skapa motivation och lojalitet bland sina medarbetare. Vi märker också att det inte är främst pengar, högre lön och bonusar som får anställda att känna den där kicken och glädjen att göra sitt jobb.

7 snabba tips på hur man gör en bra anställningsintervju

Jag har jobbat i rekryteringsbranchen i snart 20 år och får ofta frågor från kollegor och kunder om jag har något bra tips inför en kommande anställningsintervju, så i det här blogginlägget vill jag dela med mig av några av mina generella tips och saker som kan vara bra att tänka på för att intervjun skall bli så bra och givande som möjligt.

5 byggstenar för att skapa högpresterande team

De når sina mål snabbt! De har roligt och drivs av varandras prestation! De levererar med hög kvalité och lönsamhet! Alla vill skapa eller delta i högpresterande team – vad är det då som krävs?

vilka frågor ska jag ställa till kandidaterna?

Tycker du också att det är svårt att veta hur du ska planera din i intervju och vilka frågor som egentligen är relevanta att ställa? Formen på en anställningsintervju kan se ut på många olika sätt. I det här blogg-inlägget delar vi med oss av vår generella struktur och exempel på olika typer av intervjufrågor.

vem har ansvaret vid en felrekrytering?

”Personalen är vår viktigaste resurs” är ett uttryck som har anor från 1980-talet. Men faktum är att denna seglivade ”klyscha” är om möjligt ännu mer aktuell idag. Idag befinner vi oss i en kandidatdriven marknad där attraktiva kandidater kan välja och vraka bland intressanta erbjudanden vilket gör att arbetsgivare måste bli bättre på att attrahera ny personal och behålla sin nuvarande. Har vi då råd att göra en felrekrytering och framförallt, vem har ansvaret vid en felrekrytering?

vad ska jag fråga vid referenstagningen?

En noggrann referenstagning gör anställningsprocessen mer effektiv för dig och ditt företag. När du ska anställa en ny medarbetare vill du kunna fatta beslut om vilken kandidat som är rätt för tjänsten genom att skaffa så mycket information som möjligt om kandidatens erfarenhet och historia för att minimera risken att göra en felrekrytering.

vad är skillnaden mellan rekrytering och bemanning?

Som rekryterare får jag ofta frågan vad skillnaden mellan rekrytering och bemanning är. Det finns ett ganska enkelt svar på frågan – rekrytering är när man anställer en person för en tjänst på sitt företag och bemanning är när man tar in en person som konsult där personen har sin anställning i ett bemanningsföretag och utför arbete under kortare eller längre perioder på företaget. Detta kan givetvis förtydligas ytterligare och jag ska i detta inlägg försöka reda ut begreppen.

så ror du projekten i hamn med ekonomikonsulter.

De kan täcka upp vid vakanser, lätta bördan vid arbetstoppar och tillföra tidigare saknad kompetens. Fördelarna med att anlita konsulter är många, men hur kan du veta att projektet går i hamn med tillfälliga medarbetare?

#modernrekrytering? - det här behöver ditt bolag tänka på för att anställa morgondagens drömkandidat.

Samhällets beteendeförändringar har idag öppnat ett blått hav av möjligheter för att attrahera drömkandidaten. I den här bloggserien skriver vår medarbetare och ingenjör på Randstad Engineering om vikten av att bygga en personlig relation till vår presumtiva kund, kandidaten. Han kommer att lyfta mer eller mindre enkla ”new age”-knep med vilka ni kan bräda de större konkurrenterna i kampen om arbetskraft, och göra ditt företag framstående. Han kommer även föra resonemang och lyfta data, som hjälper dig att motivera beslutet att lägga tid och resurser på det som han vill kalla ”modern rekrytering”. 

hur ser morgondagens it-avdelning ut?

Analysföretaget Forrester menade att IT-avdelningen skulle vara borta år 2020 och IT-kompetenserna istället spridas över verksamheten. En överdrift såklart men det finns endel poänger i analysen.

så behåller du medarbetarna som vill göra karriär.

Karriärlystna medarbetare har en tendens att söka sig vidare bland arbetsgivarna. Men så behöver det inte vara, menar Marie Eriksson, Director på Randstad Professionals. – Ledarskapet har stor betydelse, säger hon.

ägare leder bättre än chefer

Den här bloggposten kommer att handla om en av våra kollegors reflektioner över personligt ägandeskap för vårt eget beteende i en organisation. Kanske den viktigaste ingrediensen i vad många med kallar personligt ledarskap - på arbetet och i livet.

7 karaktärsdrag som utmärker framgångsrika teknikbolag

Ingenjörssegmentet innefattar många olika yrkesområden. Energi & miljö, marin & offshore, IT, automotive, telecom samt bygg & anläggning är bara några delar i den omfattande grupp vi kallar teknikföretagen. Ingenjörer är viktiga pelare i samhället och det är tack vare ingenjörer vi har många av de funktioner och lösningar vi alla tar för givet. Problemet är bara att de är för få. Ingenjörer är en bristvara och företag som vill anställa har ofta problem med att finna bra kandidater. Ingenjörer har många alternativ att välja på och för att framstå som attraktiva måste företagen uppfylla vissa krav. Här listar vi 7 viktiga karaktärsdrag de mest efterfrågade teknikföretagen har gemensamt.

behöver svenska vara ett krav för ingenjörer?

För en yrkeskategori som till stor del arbetar med engelska som språk kan det verka konstigt att flytande svenska är ett krav i arbetsannonserna. Är arbetsgivarna för bekväma eller är det ett rimligt krav?

byol – arbetsgivarnas nästa sätt att locka it-kompetens?

Minns du BYOD? John Månsson på Randstad Technologies spanar om vad som kan ligga runt hörnet: BYOL.

it-kompetenserna flyr från våra vanliga nätverk.

Många som arbetar inom IT flyr från de vanliga digitala nätverken. Rekryteringsexperterna på Randstad Technologies förklarar varför – och hur du kan göra för att hitta dem ändå.

många arbetsgivare behöver tänka nytt för att locka ingenjörer

De gamla jättarna får hålla i hatten. För dagens ingenjörer är trivsel och arbetsuppgifter många gånger viktigare än att bara få arbeta på ett kreddigt företag.

varför vägrar vi prata engelska på jobbet?

I en bransch i desperat behov av kandidater har vi inte råd att låta språkkunskaperna vara den avgörande faktorn som leder till en anställning. Det menar rekryteringsspecialisterna på Randstad Technologies.

social kompetens viktig egenskap hos it-chefer.

Ansvarstagande och engagemang, förståelse för verksamheten och social kompetens är de mest avgörande faktorerna vid rekrytering av IT-medarbetare. Ledaregenskaper eller rätt akademiska meriter är däremot inte lika viktigt, enligt en trendundersökning bland 2 000 IT-chefer och ledande it-befattningshavare i företag och organisationer.

går det att rekrytera it-medarbetare utan bollhav och glassmaskiner?

Många förknippar jobb inom IT med lekfulla och färgglada arbetsmiljöer. Men är det verkligen det som lockar när kandidaterna väljer sin nya arbetsgivare? 

fler kvinnor inom it – hur når vi dit?

Hela 90 procent av de som utvecklar IT-teknik är män. För att ändra på det föreslår regeringens Digitaliseringskommission att kvinnor som söker in på vissa IT-utbildningar ska få sina lån för sex terminer avskrivna. Subventionerna ska fortsätta till dess att könsfördelningen är 70-30 eller bättre.

dags att uppdatera bilden av ingenjören.

Då: Man, 50+ och specialist. Imorgon: heterogena team som jobbar djupt och brett. Rekryteringsexperterna på Randstad Engineering förklarar varför det är dags att skrota bilden av den stereotypa ingenjören och säga hej till version 2.0.

kravprofilen – en viktig framgångsfaktor för att hitta rätt medarbetare inom it.

Kravprofilen utgör stommen i en rekrytering. En checklista som används genom hela processen för att säkerställa att man inte skiftar fokus eller värderar kandidater på felaktiga grunder, menar John Månsson, på Randstad Technologies.

skräm inte bort våra kandidater tack!

När kampen om IT-medarbetare är stenhård har man som arbetsgivare inte råd att slarva under anställningsintervjuerna, menar Marie Eriksson, Director Randstad Professionals.

så genererar it- avdelningen mer affärsnytta.

Den digitala teknikens framfart förändrar sätten vi arbetar på. Rekryteringsexperterna på Randstad Technologies förklarar vad som krävs när IT-avdelningen och verksamheten kommer allt närmre varandra. En öppenhet mot olika personlighetstyper är en viktig faktor.

ingenjörsföretagen har inte råd att vara för snäva vid rekrytering.

Teknikutvecklingen går allt snabbare och med den förändras kraven på morgondagens ingenjörer. Vi frågar rekryteringsexperterna på Randstad Engineering vad teknikföretagen egentligen vill ha. Och vad de själva behöver göra.

efterfrågan på ekonomer ökar.

Nu skriker företagen efter ekonomer – igen. Rekryteringsexperterna på Randstad Finance delar med sig om vad som efterfrågas hos ekonomerna och vad företagen bör göra för att locka till sig dem.

när kompetensen är i fokus blir mångfald naturligt.

IT är globalt och konkurrensen är global. Inom IT-branschen växer mångfalden och alltfler företag inser att de inte kan hålla kvar vid att prata svenska på veckomötena längre, konstaterar Marie Eriksson, Director på Randstad Professionals.

konsten att rekrytera rätt inom it.

Söker du en ny medarbetare? Här är de bästa råden från våra rekryteringsexperter på Randstad Technologies, om hur man rekryterar rätt inom IT där behovet av specialister är stort just nu.