Av Jennie Strömqvist, 2020-11-16 10:00

Företagen står inför många utmaningar i det nya normalläge som covid-19-pandemin skapat. En av dem är att traditionella rekryteringsprocesser där man möts ansikte mot ansikte nu i många fall måste överföras till virtuella miljöer.

Företag över hela världen känner av effekterna av covid-19 på många sätt. Pandemin har skapat ett nytt normalläge som alla organisationer måste anpassa sig till för att kunna överleva, men också för att kunna lyckas och blomstra i framtiden. I denna miljö står HR-avdelningarna inför en rad utmaningar. Hur säkerställer man t.ex. en säker återgång till arbetsplatsen? Hur ska plötsliga svängningar i efterfrågan hanteras?

Nya hinder och krav växer fram även inom rekrytering, där allt fler företag måste gå över till virtuella metoder t.ex. när det gäller att hitta och intervjua kandidater och introducera nya medarbetare på arbetsplatserna.

För mindre företag i branscher som logistik eller livsmedelstillverkning, där man traditionellt förlitar sig på HR-processer baserade på fysiska möten och där arbetsplatserna ofta kräver fysisk närvaro, kan det vara svårt att anpassa sig till de nya omständigheterna.

Men – för att se det från den ljusa sidan – det utvecklas ständigt nya HR-tekniker och HR-tjänster som kan hjälpa företagen att hantera situationen och komma stärkta ur krisen.

covid-19-pandemins påverkan på rekryteringen

Den pågående pandemin påverkar branscher, företag och HR-funktioner på olika sätt för olika företag. När det gäller rekrytering kan organisationerna i stort sett delas in i två kategorier.

Den första kategorin omfattar företag som har behövt trappa upp sina rekryteringsaktiviteter till följd av krisen.

Här hittar vi t.ex. vissa livsmedelstillverkare, som fått ett ökat personalbehov i och med att efterfrågan på vissa produkter, såsom djupfrysta livsmedel, skjutit i höjden.

Många logistikföretag har också behövt öka rekryteringen eller tillföra ny kompetens till följd av de nya förhållandena. Pandemin utlöste en snabb ökning av onlinehandeln, vilket gav en ökad efterfrågan på leveranstjänster.

I den andra kategorin hittar vi organisationer som sett en kraftigt fallande efterfrågan under krisen. Här har rekryteringen minskat eller helt upphört. Det här scenariot gäller många företag inom bl.a. detaljhandeln (med undantag för de mest livsnödvändiga produkterna) och restaurang- och hotellanläggningar som ju på många håll tvingades stänga när virusutbrottet nådde sin kulmen.

Dessa arbetsgivare kan ta tillfället i akt att se över sina HR-processer för att öka effektiviteten och generera andra positiva resultat på lång sikt.

Av omsorg om människors hälsa och till följd av kraven på social distansering måste dessa rekryterings- och personalaktiviteter till stor del genomföras på distans.

Vilka lösningar finns det då att tillgå när du ska ta itu med utmaningarna?

interagera med kandidater

Om du behöver personal just nu, och en av dina högsta prioriteringar är att hitta och få kontakt med talanger som kan lyfta er personalstyrka ytterligare så funderar du kanske över hur du bäst löser detta på virtuell väg.

Många kandidater har sannolikt frågor och funderingar kring att gå igenom rekryteringsprocessen och börja på ett nytt jobb just nu. De som redan är anställda är kanske inte villiga att ge upp sin nuvarande anställningstrygghet för något nytt.

Det är viktigt att vara öppen och ge kandidaterna så mycket information som möjligt så att de känner sig trygga. Ett effektivt sätt att göra detta är via moderna verktyg som chattbottar, som kan vara särskilt användbara tidigt i rekryteringsprocessen när du behöver svara på många frågor och interagera med ett stort antal kandidater.

Skräddarsydda lösningar som Wade &Wendy och Allyo är utformade för att hjälpa företag att optimera sina rekryteringsmetoder och bli effektivare med hjälp av AI och automatisering.

Om du har svårt att hitta och attrahera de kandidater du behöver, kan det vara en god idé att anlita en dedikerad leverantör av HR-tjänster med kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och tillgång till en pool av erkänt duktiga kandidater.

intervjua och introducera

Att intervjua kandidater och att introducera nyanställda är bland de mest personliga och interaktiva aspekterna av hela rekryteringsprocessen. Att överföra dessa funktioner till den virtuella miljön blir en stor förändring för många företag.

Återigen är modern teknik en stor fördel här. Med hjälp av verktyg för videointervjuer och digital bedömning kan kandidaterna utvärderas på djupet på enklast möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad för alla parter.

Att intervjua och bedöma kandidater virtuellt kan också ha fördelar som att minska risken att fördomar spelar in och ge mer anpassade, datadrivna upplevelser.

När en nyanställd ska introduceras på företaget kan videokommunikationsverktyg som Microsoft Teams, Google Meet och Skype användas för att ge den nya medarbetaren möjlighet att träffa sina chefer och kollegor. När den nyanställda kan se och tala med sina blivande arbetskamrater får han eller hon en chans att ställa frågor och det blir det lättare att komma in i det nya jobbet.

Molnlagringslösningar och verktyg som DocuSign gör det också lättare att genomföra introduktionen på distans genom att det blir enklare att dela dokumentation och hantera all den administration som en nyanställning kräver.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med virtuell- och onlinerekrytering? Randstad har tagit fram en guide där du kan läsa om en rad olika lösningar som kan vara till hjälp.

ladda ner guiden

kommentarer